Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4104 สังกัดฝ่ายการเรียนการสอน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4104
สังกัดฝ่ายการเรียนการสอน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา


อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท
วุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 27,600 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการทดสอบและวัดผลการศึกษา สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เรียนรายวิชาในหมวดวัดผลการศึกษา การประเมิน หรือการวิจัย ในระดับปริญญาเอกและ/หรือปริญญาโทไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการวัดผลการศึกษา การประเมิน การวิจัย และ
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขานั้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างการจัดทำปริญญานิพนธ์และ
จะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.5 คะแ นน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. สร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความถนัดทางการเรียน และจิตพิสัย หรือบุคลิกภาพ อย่างน้อย 200 ข้อ/ปี
2. วิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินอย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี และตีพิมพ์ลงวารสารในฐานข้อมูลที่ได้รับ
การรับรอง
3. เขียนบทความวิชาการสำหรับการตีพิมพ์ ลงในวารสารวัดผลการศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
4. ปฏิบัติหน้าที่สอนของหลักสูตรในสังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา และ/หรือในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานภาคสนาม อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 8 ชั้น 8 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 02-649-5803 , 02-649-5000 ต่อ 1-1378


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 มีนาคม 2564  ถึง   30 เมษายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว