Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1583 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 1583
สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์


อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท
วุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 27,600 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาภูมิภาคศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้
จบสาขาวิชาประวัติศาสตร์จะต้องจบปริญญาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร์ หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก
ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาภูมิภาคศึกษา และผ่านการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี นับแต่วันบรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หนังสือรับรอง เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
8. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก)
9. เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)
10. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์
โทร. 02 649 5000 ต่อ 11742
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 มีนาคม 2564  ถึง   28 พฤษภาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว