Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL7)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL7) ระหว่างวันที่ 22 -23 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น.

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “วิถีใหม่ของอุดมศึกษาไทย”
โดย...ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “กว่าจะมาเป็น SoTL ครั้งที่ 7”
โดย...รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ผู้ร่วมจัดสัมมนา

กิจกรรม สรุปประเด็นความรู้ และสันทนาการ
ทีมวิทยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เสวนา หัวข้อ “ถอดบทเรียน การเรียนออนไลน์: คุณภาพบัณฑิตจากการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ในทัศนะของผู้สอนและผู้เรียน”
โดย...ตัวแทนนิสิต/นักศึกษา และอาจารย์จากสถาบันต่างๆ

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Professional Standards Framework สำหรับผู้สอนในยุค Disruption”
โดย... ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรยายพิเศษ (Talk show) หัวข้อ “เทรนด์อาชีพและทักษะในยุค Digital Disruption”
โดย... ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.
เสวนาหัวข้อ “ครูจะไป AI จะมา??” โดย... วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน AI
ศ.ดร.มนูกิจ พานิชกุล / ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล / ผศ.ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข


อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย
โดย...ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัย ผู้ร่วมจัดงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://sotl7.ilc.swu.ac.th

22 เม.ย. 64

09:00-
16:30

อบรม: โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL7)
จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ : Zoom
 12003
23 เม.ย. 64

09:00-
16:30

อบรม: โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL7)

 12003

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว จาริณี
E-mail ผู้ส่งข่าว jarineem@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 มีนาคม 2564  ถึง   22 เมษายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว