Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5096 และ (1) 7 – 5097 สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5096 และ (1) 7 – 5097 สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


อัตราเงินเดือน 36,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5096
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการลุ่มน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เน้นการทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการลุ่มน้ำ
2. มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลุ่มน้ำ
3. มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือการประเมินแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
- คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
- คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
- คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5097
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การจัดการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ เศรษฐกิจพอเพียง สาขาบริหารธรุกิจ การจัดการธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
2. หากเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน/งานวิจัย/ผลงานวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
- คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
- คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
- คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาคารอำนวยการชั้น 4 ห้อง 402 เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.02-649-5000 ต่อ 27931
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 มีนาคม 2564  ถึง   29 มีนาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว