Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 September 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

Ernst Mach ASEA-UNINET Short-term Research Grant

ASEA-UNINET ประกาศทุนวิจัยระยะสั้น Ernst Mach ASEA-UNINET Short-term Research Grant ระยะเวลา 1-2 เดือน ได้รับทุนเดือนละ EUR 1,150- ผู้สมัครอายุไม่เกิน 45 ปี ขอให้เสนอโครงการ (การสมัคร) ภายในระยะเวลา 2-9 เดือน ก่อนไปดำเนินการวิจัย ณ ประเทศออสเตรีย
www.grants.at
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Mr. Sakditat Watanapak
E-mail ผู้ส่งข่าว ird@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 มีนาคม 2564  ถึง   31 ธันวาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว