Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6570
สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. เขียนโปรแกรม และร่วมออกแบบระบบ ให้สามารถรองรับความต้องการของมหาวิทยาลัยได้
2. พัฒนาโปรแกรมด้วย PHP และเคยใช้ PHP Framework (Laravel)
3. มีความรู้พื้นฐานการใช้งาน CSS, JavaScript และ Responsive Web Design
4. สามารถออกแบบฐานข้อมูลและการใช้งาน Database MySQL/SQL
5. ศึกษาแนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ประสานงานด้านการใช้ระบบสารสนเทศ และระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
7. ให้คำปรึกษาการใช้งานแก่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-649-5187เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 มีนาคม 2564  ถึง   9 เมษายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว