Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-4567 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษาตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4567
สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ที่เป็นวุฒิทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เท่านั้น
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือเคยทำวิจัยที่เกี่ยวด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือด้าน Sustainable university หรือ Green university
5. เคยมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI
6. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
6.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
6.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
6.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
6.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
6.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
6.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถทำการสอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
- การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด
- อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- สัมมนาและการศึกษาอิสระด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
- รายวิชาศึกษาทั่วไป
2. งานวิจัย
3. งานบริการวิชาการ
4. งานกิจการนิสิต
5. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด (นำหลักฐานการศึกษาฉบับจริง
มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร)
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
(ในกรณีที่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน)
7. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน/
เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
8. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 มีนาคม 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก คลอง 16 องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทร. 02-649-5000 ต่อ 22511, 22520


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 มีนาคม 2564  ถึง   22 มีนาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว