Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5361 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5361
สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท
วุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 27,600 บาท
วุฒิปริญญาโท 27,600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการพยาบาล หรือในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ หรือสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หรือสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำปริญญานิพนธ์และ
จะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ หรือสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หรือสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และต้องศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันได้รับ
การบรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และต้องสำเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตรนั้น และ
4. มีวุฒิปริญญาตรีสาขาพยาบาล และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
5. มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 2 ปี
6. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่
ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
6.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
6.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
6.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
6.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
6.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
6.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียดดังเอกสารแนบ***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) และใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด และเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. ใบรับรองการผ่านงาน
8. ใบรับรองคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
10. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
11. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าไม่เป็นโรค ต่อไปนี้
11.1 วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
11.2 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
11.3 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
11.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง
11.5 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
11.6 โรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็นการขัดขวางต่อการปฏิบัติงาน หรือการบริหารองค์กร

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21831 หรือ 089-9389800 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.nurse.swu.ac.th

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง   31 มีนาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว