Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

ยกเลิกประกาศการรับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (1) 7 – 0270 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0270 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ นั้น


เนื่องจากมีข้อคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและข้อกำหนดภาระงาน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0270 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง   25 กุมภาพันธ์ 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว