Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 2537 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2537
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับดี หากมีคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC IELTS TOEFL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง
5. มีใจรักในงานบริการ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
ตรงต่อเวลา
6. มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดำเนินการ ประสานงาน ดูแล นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2. ดำเนินการ ประสานงาน การเปิดหลักสูตรระดับนานาชาติ
3. ประสานงาน ดูแล นิสิตต่างชาติ
4. ดำเนินการ ประสานงาน การจัดทำวารสารคณะฉบับภาษาไทย
5. ดำเนินการ ประสานงาน การจัดทำวารสารคณะฉบับภาษาอังกฤษ
6. ดำเนินการ ประสานงาน การพัฒนาวารสารระดับนานาชาติ
7. ดำเนินการ ประสานงาน การผลิตหนังสือและตำรา
8. ดำเนินการ ประสานงาน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
9. ดำเนินการ ประสานงาน การจัดโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์
โทร. 02 649 5000 ต่อ 11742
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง   26 มีนาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว