Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาล้ย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาล้ย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว วรรณวิสา บุญทองงาม
E-mail ผู้ส่งข่าว wanwisa_1979@hotmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง   25 กุมภาพันธ์ 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว