Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 3570 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน


ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3570
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. หากมีประสบการณ์ด้านงานพัสดุภาครัฐจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดหา จัดซื้อว่าจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
2. จัดหารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะของพัสดุ ครุภัณฑ์
3. สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี และดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของวัสดุครุภัณฑ์ และเสนอความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณา
4. จัดทำระเบียบควบคุมครุภัณฑ์และออกหมายเลขครุภัณฑ์พร้อมทั้งติดหมายเลขครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย
5. จัดทำระเบียบควบคุมวัสดุและลงบัญชีการเบิกจ่ายพัสดุจากคลังพัสดุ พร้อมทั้งจัดทำรายการเบิกจ่ายพัสดุประจำเดือนเพื่อการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง และหนังสือที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-260-2067
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง   23 มีนาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว