Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (ฟุลไบรท์)

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) แจ้งรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปี การศึกษา 2564 สำหรับมหาวิทยาลัย ในภูมิภาค หรือวิทยาเขตในภูมิภาค จำนวน 2 คนเพื่อเรียนร่วมกับนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน)รายละเอียดดังแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Buppachat Treetos
E-mail ผู้ส่งข่าว buppach@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 มกราคม 2564  ถึง   1 มีนาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว