Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7-3569

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7-3569 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว

วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 18 มกราคม 2564
- สอบสัมภาษณ์
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1305 ชั้น 13 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายชื่อแนบท้าย
1. นางสาวนฤมล คุปตนันท์
2. นางสาวทัศนาวดี จริยานุกุล
3. นางสาวจิดาภา ทับทิม
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผู้ส่งข่าว วิลาวัลย์ ม่วงพลับ
E-mail ผู้ส่งข่าว wilawan.swu@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 มกราคม 2564  ถึง   18 มกราคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว