Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

ยกเลิก ประกาศการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0180 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดีตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0180สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

จึงให้ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0180 สังกัด
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
(ดังเอกสารแนบ)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 มกราคม 2564  ถึง   31 มกราคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว