Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5462

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5462 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว อรทัย จันทร์เขียว
E-mail ผู้ส่งข่าว aorathai@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 มกราคม 2564  ถึง   14 มกราคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว