Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 236 สังกัดสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด และตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1424 สังกัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด


ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2369
สังกัดสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด
ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1424
สังกัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด


อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท
วุฒิปริญญาตรีกำลังศึกษาปริญญาโทควบเอก 19,650 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2369
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด สรีรวิทยา สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย กายวิภาคศาสตร์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์ หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก และอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และจะสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
- คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
- คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
- คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1424
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการส่งเสริมสุขภาพ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ เศรษฐศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์ หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก และอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และจะสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
- คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
- คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
- คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27305
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 มกราคม 2564  ถึง   12 กุมภาพันธ์ 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว