Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
โดยมีการดำเนินการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในแต่ละพื้นที่ ในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบล ผ่านการจ้างงานนิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้าไปช่วยในการพัฒนาตำบล และสามารถยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล เพื่อนำไปสู่การลดปัญหาความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน
ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับผิดชอบ พื้นที่เป้าหมาย 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว รวม 40 ตำบล จำนวนการจ้างงาน 800 อัตรา
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบลฯ โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Form หรือ สแกน QR Code (ตามประเภทผู้สมัคร)
http://sso.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20323
📆📆 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 12 มกราคม 2564
เริ่มการจ้างงานเดือน กุมภาพันธ์ 2564
📌📌 สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ/หรือ Website : http://sso.op.swu.ac.th/
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว สุรีรัตน์ หลีมานัน
E-mail ผู้ส่งข่าว tweety.lek@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 ธันวาคม 2563  ถึง   30 มกราคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว