Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 6714 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 6714
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
2. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. หากมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้อย่างน้อย 35 คำ/นาที
6. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาให้กับทางราชการ ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ประพฤติตนดี มีความอุตสาหะ มานะอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วิธีการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1.ด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม
1.1 ตรวจสอบ/ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึงเอกสารของบุคลากรในหน่วยงานที่มีการเข้าอบรมสัมมนา/ ศึกษาดูงาน
2.จัดทำหนังสือราชการและเอกสารสำคัญต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ดูแลงานสวัสดิการของบุคลากรในหน่วยงาน
3.1 ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.2 ด้านประกันสังคม
4. งานด้านแผนพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพ
5. งานลาทุกประเภท
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภาระงานหลัก
7. ปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการทุกวันทำการ


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/ เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ติดต่องานบุคคล ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร. 0 2259 2343
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 พฤศจิกายน 2563  ถึง   4 ธันวาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว