Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6108 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6108
สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
3. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานวิชาการ อันได้แก่ งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 ชิ้น ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันคัดเลือก
4. หากมีประสบการณ์หรือมีผลงานวิชาการเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่งดังต่อไปนี้
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.1 กฎหมายมหาชน
4.2 กฎหมายอาญา
4.3 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
5. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่
ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
5.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
5.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
5.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป สำหรับติดใบสมัคร
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
6. หนังสือรับรอง เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/
เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
8. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า
9. งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ
10. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 11742
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 พฤศจิกายน 2563  ถึง   9 ธันวาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว