Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5063 สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5063 สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 แล้วนั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
1. นางสาวกัณฑ์ณณัฐ เสนีย์คติมา
2. นางสาวนุราภา สุทธิสอน
3. นายพชร บูรณ์เจริญ
4. นางสาวจตุพร เนื้อทอง
5. นางสาวปวีณา อนิลบล
6. นายยงยุทธ ศักดิ์ประชาราษฎร์
7. นางสาวมัณฑนา กันยาบัณฑิตย์
8. นางสาวปาริฉัตร โสภาพ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้างต้นมาสอบสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ. ห้องประชุม 19 - 304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 09.00 – 11.30 น. หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณกุสุมา สุขใหม่ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445 (หรือ kusumas@g.swu.ac.th)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 พฤศจิกายน 2563  ถึง   8 ธันวาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว