Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
13 April 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง ขอตำแหน่งวิชาการด้วยระเบียบใหม่ 2563 ใครว่ายาก?

[งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล]

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ในหัวข้อเรื่อง
“ขอตำแหน่งวิชาการด้วยระเบียบใหม่ 2563 ใครว่ายาก?”
โดย ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
เวลา 13.00 – 17.00 น.

โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ 2 ช่องทาง ได้แก่
สมัครเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร
Facebook Live ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563
https://www.facebook.com/hrswu/

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการบรรยายได้ที่ QR Code
หรือที่ https://bit.ly/39bJvMo

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทร 1-5345 และ 1-5724

7 ธ.ค. 63

13:00-
17:00

อบรม: การบรรยาย เรื่อง “ขอตำแหน่งวิชาการด้วยระเบียบใหม่ 2563 ใครว่ายาก?”
ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร และ Facebook Live (ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 1-5345

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว ดนัย คงอยู่
E-mail ผู้ส่งข่าว danaik@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 พฤศจิกายน 2563  ถึง   7 ธันวาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว