Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 January 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ในโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

[งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ในโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ได้รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ในโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และมีผู้มายื่นซองใบเสนอราคาไปแล้ว นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 พฤศจิกายน 2563  ถึง   26 ธันวาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว