Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1042 สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1042
สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 10,170 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีวิจารณญาณปฏิภาณไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบ
3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
4.1 รับร่างอาจารย์ใหญ่จากสถาบันอื่นมาที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
4.2 เตรียมน้ำยาและทายารักษาสภาพอาจารย์ใหญ่
4.3 ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัด
4.4 ตรวจเช็คโครงกระดูกร่างกายมนุษย์เสมือนจริงก่อนนิสิตแต่ละกลุ่มรับไปเรียนและตรวจเช็คความถูกต้องครบถ้วนเมื่อนิสิตส่งคืนภายหลังจากเรียนเสร็จสิ้นในแต่ละเทอม
4.5 ช่วยคุมปฏิบัติการที่เรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่ภายในห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 5
4.6 ช่วยคุมสอบปฏิบัติการ (Lab) เกี่ยวกับรายวิชามหกายวิภาคศาสตร์
4.7 เตรียมอุปกรณ์การสอบและจัดห้องสอบปฏิบัติการ
4.8 รับร่างผู้บริจาคร่างกายที่เสียชีวิต
4.9 เตรียมจัดงานทำบุญรับอาจารย์ใหญ่ก่อนเรียน
4.10 เตรียมจัดงานทำบุญพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกาย
4.11 ช่วยนิสิตจัดสถานที่และห่อร่างอาจารย์ใหญ่บรรจุใส่โลง
4.12 ขนร่างอาจารย์ใหญ่ไปทำการฌาปณกิจตามวัดต่างๆ
4.13 จัดเก็บอัฐิอาจารย์ใหญ่ที่นำไปทำการฌาปณกิจแต่ละวัด
4.14 นำอัฐิอาจารย์ใหญ่ไปทำพิธีลอยอังคาร

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือ โทร. 037-395-451-5 ต่อ 60224-5

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 พฤศจิกายน 2563  ถึง   16 ธันวาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว