Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5063 สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5063 สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 แล้วนั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ) ดังนี้
1. นายสมโภชน์ จันทราภิรมย์
2. นางสาวกัณฑ์ณณัฐ เสนีย์คติมา
3. นางสาวนุราภา สุทธิสอน
4. นางสาวณัฐนิชา สุโคตร
5. นางสาวตวิษา เพชรานันท์
6. นายพชร บูรณ์เจริญ
7. นายภูริณัฐ ติรพจน์กุล
8. นางสาวจตุพร เนื้อทอง
9. นางสาวพิชญ์สุภา เชาวพ้อง
10. นางสาวพชรวรรณ คำไพเราะ
11. นางสาววิภาวี เจนจิตติกุล
12. นางสาวปวีณา อนิลบล
13. นายยงยุทธ ศักดิ์ประชาราษฎร์
14. นางสาวมัณฑนา กันยาบัณฑิตย์
15. นางสาวปาริฉัตร โสภาพ
16. นางสาวธันยพร บุญปกวงศ์
17. นายปริญญา สิงห์พิทักษ์
18. นายปภังกร ธนังกูลวัฒน์
19. นางสาวมัชฌิมาย์ โสภณพงษ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ข้างต้นมาสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (10 - 01110) ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 13.30 น. – 15.30 น. หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณกุสุมา สุขใหม่ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445 (หรือ kusumas@g.swu.ac.th)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 พฤศจิกายน 2563  ถึง   25 พฤศจิกายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว