Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5970 สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5970
สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท
วุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ศึกษา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นาฏศิลป์ศึกษา นาฏศิลป์ไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การศึกษาดุษฎีบัณฑิต ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านนาฏศิลป์ศึกษา ศิลปะการแสดงศึกษา และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี นับแต่วันที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
3.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
3.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.7 คะแนน TU-TEP ไม่น้อยกว่า 500
4. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ บทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index Centre (TCI) ฐาน 2 ขึ้นไป, วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีการทำงานสร้างสรรค์ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ โดยไม่ได้เป็นผลงานที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษา
5. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนนาฏศิลป์ การสอนด้านที่สัมพันธ์กับนาฏศิลป์ศึกษา ศิลปะการแสดงและการสอนวิชาชีพครู
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
7. มีความสามารถเขียนขอทุนและทำงานวิจัยหรืองานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนาฏศิลป์ศึกษา

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียดดังเอกสารแนบ***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15087
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 พฤศจิกายน 2563  ถึง   9 ธันวาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว