Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7-1326 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)


ตำแหน่งวิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-1326
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด มีทักษะในการออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี และมีประสบการณ์ด้านงานอาคารอย่างน้อย 1 ปี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. วางแผน ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานเป็นไปตามแผนและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม รวมถึงการแก้ไขปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
2. เขียนแบบ จัดทำรายละเอียดประกอบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม
3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานช่างประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
4. ควบคุม กำกับดูแลงานซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคาร งานระบบไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล สาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน รวมทั้งวางแผนวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในงานระบบต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
5. ควบคุม กำกับดูแลการทำงานของบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยเป็นไปตามเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
6. จัดทำขอบเขตงาน รายละเอียดประกอบตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
7. จัดทำข้อมูลการใช้พลังงาน วิเคราะห์การใช้พลังงานและหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน
8. ตรวจหน้างาน จัดทำข้อมูลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 174 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-649-5000 ต่อ 15682 หรือ 02-6623180-6 ต่อ 1299
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 พฤศจิกายน 2563  ถึง   28 ธันวาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว