Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4793

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4793 ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2563 สังกัด สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ นั้น บัดนี้ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ (สอบปรนัย) เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ดังนี้
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
004 นายทัศพงษ์ เศวตรพัชร์
010 น.ส.ฐิติกมล วทัญญูตานนท์
014 นายพีรพล วรภัทรหิรัญมาศ
023 น.ส.วิตตานันท์ ธรรมดิษฐ์
025 นายวศพล ฉัตรเกตุ
029 นายเชิดพงศ์ สุทธิวงษ์
033 น.ส.มัณฑนา นกเสวก
035 นายธนาธิป เจียงจันทร์

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว สุพิมพ์ชนก
E-mail ผู้ส่งข่าว supimchanok@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 พฤศจิกายน 2563  ถึง   4 ธันวาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว