Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 - 2556 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์


ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2556
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์


อัตราเงินเดือน 13,670 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
ทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง
4. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์และจิตใจใฝ่บริการ (Service Mind)
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์จดหมายราชการ บันทึกข้อความ และเอกสารต่างๆ
2. ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3. ตอบรับโทรศัพท์/รับ - ส่งโทรสาร ตลอดจนโอนสายและรับข้อความ
4. จัดเตรียมงานประชุมของสารานุกรม/กิจการพิเศษ
5. ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ในการจัดประชุม
6. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นเรื่องและหมวดหมู่
7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
8. จัดทำรายละเอียดบัญชีรายรับ-รายจ่ายโครงการบริการวิชาการของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานรายปีของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15559

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 พฤศจิกายน 2563  ถึง   17 ธันวาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว