Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 5 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์ตำแหน่งที่ 1 เภสัชกร เลขประจำตำแหน่ง (10 - 1) 7 – 4525
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
ตำแหน่งที่ 2 - 4 เภสัชกร เลขประจำตำแหน่ง (10 - 1) 7 – 0004, (10 - 1) 7 – 4527 และ (10 - 1) 7 – 4528
สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์
ตำแหน่งที่ 5 เภสัชกร เลขประจำตำแหน่ง (10 - 1) 7 – 0132
สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์

อัตราเงินเดือน 23,160 บาท

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันคู่สัญญาฯ เท่านั้น ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ที่มี
ข้อผูกพันตามสัญญาอื่นใด
2. เป็นนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่แสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่า 2.75
4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียดดังเอกสารแนบ***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. (037) 395094 - 5 ต่อ 21528
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 พฤศจิกายน 2563  ถึง   8 มกราคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว