Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอแจ้งปิดบริการสถานที่ห้องเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ของสำนักคอมพิวเตอร์

ด้วย สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย และห้องประชุม ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 - 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2564

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นที่ต้องปิดบริการสถานที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย และห้องประชุม ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2564 รายละเอียดดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11
2. ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11
3. ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11
4. ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11
5. ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12

สำหรับห้องประชุมทางไกล 1 (VC1) ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ยังเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นายสันติ สุขยานันท์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ โทร. 15053

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cc.swu.ac.th
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นิชกานต์ กาญจนกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว nichakan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 ตุลาคม 2563  ถึง   25 เมษายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว