Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (1) 7 – 6565 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เรื่อง
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขประจำตำแหน่ง
(1) 7 – 6565 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง ขยายเวลาประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6565 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6565
ไม่มีผู้มาสมัคร
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 ตุลาคม 2563  ถึง   6 พฤศจิกายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว