Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อนิสิตขอยกเว้นการเรียน (Exemption) รายวิชา SWU121 ,123 ยื่น Exit - Exam และนำคะแนนเข้าระบบ Supreme รอบเทอม 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนิสิต
1.ขอ Exemption (การยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU121,SWU122,SWU123,SWU124) โดยนิสิตจะได้ผลการเรียน S ในระบบ และผ่านการ Exit-Exam โดยอัตโนมัติ
2.ขอ Exit-Exam (การยกเว้นการสอบ SWU-SET ตอนที่เรียนระดับชั้นปีที่ 1 และ 3) เพื่อนำผลคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานที่นิสิตยื่นมาเป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.ขอนำคะแนนเข้าระบบSupreme ครั้งที่ 1 และ 2 เพื่อนำผลคะแนนทั้ง 2 ครั้งใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (กรณีที่นิสิตไม่ได้สอบ SWU-SET ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้สอบ)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู
E-mail ผู้ส่งข่าว varinporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 ตุลาคม 2563  ถึง   30 พฤศจิกายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว