Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น ส่วนกิจการหอพักนิสิต

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 และครั้งที่ 1/2563 มีมติให้ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนกิจการหอพักนิสิต" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
หน่วยงาน ส่วนกิจการหอพักนิสิต
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 ตุลาคม 2563  ถึง   31 ธันวาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว