Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2496 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2496 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2563 และได้ขยายเวลารับสมัคร จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้วนั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ดังนี้
1. นางสาวอริษา ห่วงทอง
2. นางสาวศรัณย์พร ผูกโอสถ
3. นายนนทกร ช่วยเกิด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้างต้นมาสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ
ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00–11.00 น. ณ ห้อง 19-1815 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 19 - 304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ หากไม่มาตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณกุสุมา สุขใหม่ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 ตุลาคม 2563  ถึง   27 ตุลาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว