Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-0260 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ผู้ส่งข่าว วาสนา กิตติสัทโธ
E-mail ผู้ส่งข่าว wasanaki@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 ตุลาคม 2563  ถึง   22 ตุลาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว