Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 1018 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม


ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1018
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถปฏิบัติงานในวัน เวลาทำการได้อย่างเต็มที่ และสามารถทำงานล่วงเวลา รวมทั้งวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถสูงด้านการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. หากมีประสบการณ์ทำงานทางการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ชั้น 9 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล โทร. 0 -2649 5000 ต่อ 11750 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 ตุลาคม 2563  ถึง   27 ตุลาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว