Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ส่วนกิจการนิสิตกำหนดให้จัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้วนั้นเนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการ ส่วนกิจการนิสิตจึงขอเปลี่ยนแปลงจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020 เป็นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 (งดการจัดการเรียนการสอน) และให้วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่เคยประกาศงดการจัดการเรียนการสอน ดำเนินจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทั้งที่มศว ประสานมิตรและองครักษ์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 ตุลาคม 2563  ถึง   30 พฤศจิกายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว