Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีข้อตกลงความร่วมมือและความช่วยเหลือทางวิชาการกับ Illinois State University สหรัฐอเมริกานั้น

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสไปศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จึงประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนไปศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University สหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2564

(Fall 2021) จำนวน 2 ทุน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว อัมพิกา รูเธอร์ฟอร์ด
E-mail ผู้ส่งข่าว ampika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 ตุลาคม 2563  ถึง   4 กุมภาพันธ์ 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว