Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี


ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่า
2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
3. มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่องเล็กน้อยของรถยนต์ตามความจำเป็น
4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานทำงานเป็นทีม
5. มีความเข้าใจในงานบริการ มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ
6. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทำการได้ เมื่อมีกิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์โดยสารรับ – ส่งภายในมหาวิทยาลัย ตามตารางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ของรถประจำวัน ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และทำความสะอาดรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเก็บรักษาเครื่องมือประจำรถ
3. บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
4. ล้างและดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์เป็นประจำทุกวัน
5. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนและหลังการใช้งาน
6. ดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลาในกรณีที่พบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบทันที
7. บันทึกการใช้รถประจำวัน
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02 649 5000 ต่อ 21013
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 ตุลาคม 2563  ถึง   30 ตุลาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว