Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จำนวน 1 คน สังกัด สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จำนวน 1 คน (สัญญาจ้างปีต่อปี)

อัตราค่าจ้าง วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ขึ้นไป วันละ 450 บาท

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด
5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เช่น MS Word, Excel, Power Point, Internet, E-mail ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
6. มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
8. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยดีมากและภาษาอังกฤษในเกณฑ์อ่านออกเขียนได้
9. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดูแลการใช้พื้นที่ตามที่กำหนด
2. จัดทำฐานข้อมูลการใช้พื้นที่ตามเงื่อนไขธนาคารออมสิน
3. จัดทำรายงานการใช้พื้นที่รายเดือน
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของธนาคารออมสิน ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
5. ประสานงาน ดำเนินการ จัดทำฐานข้อมูล และรายงานผลการประกวดคลิปธนาคารออมสิน รายเดือน
6. งานเลี้ยงรับรอง
7. งานรับ – ส่งเอกสาร
8. สนับสนุนงานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
9. สนับสนุนการประชุมประจำสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
ณ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ผู้ส่งข่าว ชนัญชิดา
E-mail ผู้ส่งข่าว chananchidaw@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 ตุลาคม 2563  ถึง   30 พฤศจิกายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว