Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปี 2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดให้สอบปลายภาค ประจำภาคต้น (1/2563) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563 ไปแล้วนั้นเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิก
วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 และกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการแทน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบปลายภาคดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงขอกำหนดการสอบปลายภาคใหม่ รายละเอียดดังแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางสาววรารัตน์ จันทร์ชัยภูมิ
E-mail ผู้ส่งข่าว wararatj@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 ตุลาคม 2563  ถึง   31 ธันวาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว