Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงของดการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ทั้งที่ ประสานมิตร และองครักษ์ จำนวน 2 วัน ดังนี้
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิธีซ้อมใหญ่
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 กันยายน 2563  ถึง   30 พฤศจิกายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว