Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้ประกาศไปแล้วนั้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดราชเพิ่มเติมจำนวน 2 วัน ตั้งเเต่วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงขอประกาศให้วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดราชการตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 กันยายน 2563  ถึง   30 พฤศจิกายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว