Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 September 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก)ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก) จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว

วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 15 กันยายน 2563
เวลา 09.30 – 10.30 น.
- ทดสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทดสอบความรู้ความสามารถประจำตำแหน่ง
ณ ห้องประชุมบี อาคารภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เวลา 10.30 – 12.30 น.
- สอบสัมภาษณ์
ณ ห้องประชุมบี อาคารภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งพนักงานบริการ
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นายพงษ์พัฒน์ สีวันนา
002 นายสุธีร์ วณิชชาศิริ
003 นายดิศรณ์ มะลิซ้อนเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กันยายน 2563  ถึง   16 กันยายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว