Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 September 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5510 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5510
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ธรณี หรือโลกศาสตร์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางด้าน
วิทยาศาสตรศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ธรณี หรือโลกศาสตร์
3. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับใดระดับหนึ่งทางการศึกษา หรือมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษา
4. หากมีประสบการณ์สอนวิทยาศาสตร์ หรือการทำงานทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาจะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึง
วันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
7.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
7.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
7.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
7.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
7.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
7.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
7.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
1. มีทักษะการสอนและการสื่อสารดี
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
ต้องมีความสามารถในการรับผิดชอบภาระงานต่างๆ ดังนี้
1.1 สอนรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก ให้กับนิสิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.2 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่นิสิตในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และการทำโครงการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และการสร้างสรรค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
1.3 เป็นอาจารย์นิเทศในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
การทำงานวิจัยในชั้นเรียน และการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และสามารถไปสังเกตการฝึกสอนหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตในโรงเรียนที่นิสิตไปปฏิบัติงาน
2. งานบริการวิชาการ
ร่วมงานบริการวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ และงานกิจกรรมนิสิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ภาระงานสอน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ให้มีสัดส่วน
และรายละเอียดตามความเห็นชอบของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยเมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นแล้ว
ต้องมีจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 กันยายน 2563  ถึง   16 ตุลาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว