Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 September 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0283 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดีตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0283 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว

วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ

วันที่ 17 กันยายน 2563
เวลา 09.00 น. – 10.00 น.
- สอบข้อเขียน
ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์
ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0283

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นางสาวสมหฤทัย อุดม
002 นางสาวอภิญญา รุ่งศรี

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 กันยายน 2563  ถึง   18 กันยายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว