Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

ขอเชิญบุคลากรผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนเข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39

[งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ
สำนักงานประกันสังคม เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.)

ขอเชิญบุคลากรผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนเข้าร่วมอบรม
"โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์"
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39

ในห้วข้อ
🔹ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและเงินทดแทน
🔹ความรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตน
🔹ความรู้การส่งเสริมสุขภาพ

ตลอดเดือน กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง มศว

📍ประสานมิตร
วันที่ 2, 3, 9, 14 - 16, 18, 21, 23, 25, 28 - 30 กันยายน 2563

📍องครักษ์
วันที่ 8, 10, 17 กันยายน 2563
(บริการรถบัสรับ - ส่ง บุคลากรจากองครักษ์ ออกเวลา 06.30 น. ณ บริเวณตึกอำนวยการ มศว องครักษ์)

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือที่
ประสานมิตร > https://bit.ly/32x7OQ7
องครักษ์ > https://bit.ly/32zVm1Y

*จำกัดเพียงรุ่นละ 40 ท่านเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล โทรภายใน 15724, 15725

2 ก.ย. 63

08:30-
15:00

อบรม: โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง มศว
 15724, 15725

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ดนัย
E-mail ผู้ส่งข่าว danaik@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 สิงหาคม 2563  ถึง   17 กันยายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว