Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 September 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานบริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง ชาแนล จำกัด ได้เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน เพื่อฝึกทักษะและพัฒนาโปรแกรมการตลาด การเขียนโปรแกรม Application ในธุรกิจ Plat form ซึ่งจะมีการศึกษาร่วมกับผู้ออกแบบการเขียน Application เพื่อทดลองใช้ในงานจริง สามารถพัฒนาไปสู่งานธุรกิจปัจจุบันได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษากำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้าน IT, การเขียน Program, มีการศึกษารูปแบบ Application ต่าง ๆ มาบ้าง
2. มีความมุ่งมั่นและพัฒนาในสิ่งที่บริษัทมอบหมายได้สำเร็จ

สวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ
1. เบี้ยเลี้ยง 350 บาทต่อวัน (เบื้องต้น)
2. รางวัลผลงานตามความสำเร็จในระยะเวลา 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จนสำเร็จลุล่วง
3. นักศึกษาสามารถนำ Project ที่ได้รับมอบหมายไปทำที่บ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำงานทุกวัน
4. นักศึกษาสามารถ Present งานที่รับมอบหมายเป็นรายอาทิตย์หรือแล้วแต่ความคืบหน้าทันที
5. นักศึกษามีโอกาสดูงานส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ในสายงานที่บริษัทฯ จัดให้
6. นักศึกษาจะได้รับรางวัลความสำเร็จพร้อมโอกาสร่วมงานในตำแหน่ง “ผู้บริหาร” ตามผลงานจริง

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าสถานศึกษาของท่าน มีสาขาวิชาที่เปิดสอนนักศึกษา สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่บริษัทฯ
ได้มีการเปิดรับสมัคร จึงขอถือโอกาสนี้จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์มาเพื่อพิจารณาและช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจได้รับทราบ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ
นายเสกสรรค์ สายสี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง ชาแนล จำกัด

Tel : 035-746005 Ext. 13
Mobile : 0830144722
Line ID : 0958376166

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือ
การเลี้ยงรับรองจากผู้ส่งมอบ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่พบเห็นการดำเนินงานที่ขัดต่อจริยธรรมหรือการทุจริตต่อหน้าที่
กรุณาแจ้งร้องเรียนได้ที่ 081-4803119 or boonchai.v@inspection-aec.com

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 สิงหาคม 2563  ถึง   30 กันยายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว