Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 4087 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย


ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 4087
สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารเกณฑ์ และมีใบ สด.9
3. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS office , Excel และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
5. มีความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
6. มีความสามารถการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน การถ่ายทอดและนำเสนอได้อย่างดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดทำและตรวจเอกสารขออนุมัติซื้อ/จ้าง การก่อหนี้ผูกพัน จากเงินงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
2. จัดทำและตรวจเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด งบอุดหนุน เงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน
3. จัดทำทะเบียนคุมเงินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
4. จัดทำและตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
5. จัดทำและตรวจสอบงบประมาณคงเหลือและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
6. จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย
7. จัดทำและคุมทะเบียนรับฝากคลัง
8. จัดพิมพ์เอกสารการเงินและฎีกาเบิกเงิน
9. จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
10. จัดทำรายงานทางการเงิน
11. จัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน ตัวชี้วัดตามแผน กำกับและติดตามการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหารและวางแผน
12. ดำเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
13. จัดทำและประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
14. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
15. รับและจ่ายเงิน โครงการบริการวิชาการ
16. จัดทำใบนำส่งเงินฝากมหาวิทยาลัยและใบเบิกเงินงบประมาณรายได้
17. จัดทำใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ
18. บันทึกบัญชีโครงการบริการวิชาการ
19. จัดทำงบรับ-จ่าย ประจำเดือน
20. จัดทำและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงิน โอนเงิน
21. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15644เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 กรกฎาคม 2563  ถึง   7 กันยายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว